Reklamačný poriadok

VI. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

 

1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej úrovni ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytovanej služby.Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u zástupcu CK, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam.

2. Ak nezabezpečí CK riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, v CK, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1.

3. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu a nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou dopravou voči CK sú vylúčené.

Rýchly kontakt:

+421 905 935 781

Dokončiť nákup