Všeobecné záručné podmienky

I. Zmluvný vzťah

1. Zmluvný vzťah medzi Cestovnou kanceláriou PIEŠŤANY TOUR s.r.o. (ďalej len "CK") a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, prihlášky alebo písomnej objednávky s náležitosťami zmluvy (v ďalšom texte "zmluva"), potvrdenej CK alebo inou splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, a zaplatením zálohy, a to ak v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti. Objednávateľom je osoba , ktorá s CK uzavrie zmluvu alebo podpíše záväznú prihlášku alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III bod 1 písm.d) previedol.

2. Súčasťou zmluvy sú všetky písomné doklady, ktoré objednávateľ od CK obdrží, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách.

3. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením zmluvy a bezvýhradne s ňou súhlasí.

II. Cena služieb a platobné podmienky

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu") sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo vyslovene dohodnuté s CK inak.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

3. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných ak to predajné miesto CK umožňuje, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.

8. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k :

a, zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,

b, zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných príplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb.

9. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu 8 môže tak CK urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa bodu 7 tohto článku.

10. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Cena cestovného poistenia je uvedená v cenníku CK, presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

III. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí :

a/ Právo na riadne poskytnutie zájazdu a objednaných a zaplatených služieb.

b/ Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela.

c/ Právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začitakom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku V. týchto podmienok.

d/ Právo písomne oznámiť CK, že zájazd sa namiesto neho zúčastní iní osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, pltí článok II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa.

e/ Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa článku VI. týchto podmienok.

f/ Právo na dodržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení CK alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä :

a/ Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych údajov CK vznikla.

b/ Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako 3tátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade neručí CK za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Cudzí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí, ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c/ Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom. V opačnom prípade môže CK odstúpiť od zmluvy a má okrem stornopoplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností si objednávateľom CK vznikla.

d/ V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí.

e/ Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

f/ Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod....)

g/ Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

h/ Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojim konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

i/ Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

IV. Zmena dohodnutých služieb

1. Pred začiatkom čerpania služieb :

a/ V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzatvorenej zmluvy, je CK povinná zabezpečiť ich zmenu alebo zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti ihneď bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b/ Pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo na prevod tejto čiastky na úhradu iných služieb, ktoré si u CK objednal, a to bez stornopoplatkov.

c/ CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 15 účastníkov (výhrada minimálneho počtu), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 21 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb :

CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná :

zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie, ...) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

V. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky

1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK alebo osobne v CK. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK nasledovné stornopoplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku) :

a/ 15 Euro pri zahraničných zájazdoch, 5 Euro pri domácich pobytoch, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 46 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

b/ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45-29 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c/ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 dní pred termínom začatia čerpania služieb

d/ skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

e/ vo výške 100% celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čerpania služieb.

2. prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

3. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť,postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia stornopodmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VI. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

Sekcia Reklamačný poriadok

VII. Poistenie proti insolventnosti CK

Sekcia Poistenie proti insolventnosti

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

3. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohoto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje CK ňou určeným osobám súhlas so spracovávaním osobných údajov uvedených v zmluve CK ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú so zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných údajov. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.

Dokončiť nákup