Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁJAZDOV CESTOVNEJ AGENTÚRYCK PIEŠŤANY TOUR S.R.O.

I. Úvod

Činnosť CK Piešťany TOUR s.r.o. sa riadi ustanoveniami podla zákona o zájazdoch, spojenýchslužbách cestovného ruchu č. 170/2018 Z. z.Našou pracovnou náplňou je poskytovanie služieb cestovného ruchu doma a v zahraničí. 

Pri sprostredkovaní zájazdov a služieb našou cestovnou agentúrou platia všeobecnéobchodné a zmluvné podmienky príslušných cestovných a dopravných organizácií.Cestovná agentúra CK PIEŠTANYTOU TOUR s.r.o. (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcomzájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predajizájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK.Cestovná agentúra CK PIEŠTANYTOU TOUR s.r.o., je prevádzkovateľom internetového portáluwww.piestanytour.skPonuka zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát odcestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdu. 

Všetky údaje v tomto elektronickom katalógusú platné v dobe zadania na webovej stránke www.piestanytour.sk. CA nezodpovedá za ich prípadnénásledné zmeny. Všetky práva vyhradené.CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná prepredávajúceho i kupujúceho je len cena a údaje uvedené na platnej cestovnej zmluve.Zľavy poskytované CA, rovnako tak organizujú CK nie sú spätne nárokovateľné a budú aplikované lenna základe výzvy klienta. U nás objednávané zájazdy sú za rovnakú cenu a podmienok ako uusporiadajúcej CK!

II. Objednávky

Zájazd od CA si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov. Každý návštevník web stránkymôže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. V momente objednania zájazduklientom. Po odoslaní objednávky zo strany klienta si CA vyhradzuje právo na opravu prípadnýchnepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdu do databázy. CA si vyhradzuje právo odmietnuťobjednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bezodpovede zákazníkovi.

Upozornenie: Pri niektorých ponukách napr. na poslednú chvíľu, tzn. „Last minute“ nemusia byťuvedené kompletné informácie, tie Vám spresní náš pracovník. Cena „Dieťa“ je platná obvykle predieťa na 1.prístelke v doprovode dvoch platiacich osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťapodľa podmienok jednotlivých zastupovaných CK.

Vybavovanie objednávok

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. To je možné v priebehuprevádzkovej doby CK i CA. Niektoré CK nemajú cez víkendy otvorené, teda objednávka budevybavená v takomto prípade v najbližší pracovný deň.V prípade, že rezervácia zájazdu nie je možná - CA kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup.Zájazdy je možné objednať cez www stránky CA, telefonicky alebo priamo v kamennej prevádzke(Holubyho 32, 92101, Piešťany).

Vznik zmluvného vzťahu (predaj zájazdov zastúpených cestovných kancelárií):

Pri úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody odovzdaný návrh cestovnejzmluvy s potrebnými pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to buď faxom, emailom alebo osobne. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záväznéhozáujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. V prípade záujmu, klient musí poslať výhradne do CApodpísanú cestovnú zmluvu vrátane dokladu o prevedenej platbe. Zaslanie inému subjektu môže maťza následok prepadnutie rezervácie a nemožnosť nákupu objednaných služieb. Storno podmienky - viďtieto VOP. CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby, termíny pre platbu zálohy alebodoplatku sú pre zákazníka záväzné (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu,prípadne ku zmene ceny objednaných služieb).


III. Platba

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatízákazník spravidla 100 € / os., následne potom jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby(nástup na zájazd) doplatí zvyšnú čiastku do plnej ceny zájazdu. Zájazdy typu "last minute" a zájazdyobjednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klientjednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, zájazdov atď. a potombudú klientovi predané iné inštrukcie pre platbu než tu uvedené. Zákazník berie na vedomie, že prizakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kanceláriausporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudlaúčinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.V takom prípade klient nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom ksústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenuvýšky palivového príplatku. Ich navyšovanie sa riadi VOP CK. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zosvojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom.Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je klient a CA povinná akceptovať.

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany CK a doručenímobjednávateľovi. 


Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:


- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník 
- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA 
- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA) 
- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu 

IV. Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou pri cestovaní do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OPpre cesty po Shengenskom priestore. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiaceso vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranejdestinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. CA či CKnenesie žiadnu zodpovednosť za ne/udelenie víza cestujúcemu. Pre rôzne destinácie je stanovenáodlišná minimálna platnosť cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie).Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájdete nastránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Pred objednanímzájazdu sú cestujúci taktiež povinní si skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstupdo krajiny, vrátane situácie v destinácii.

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Doklady súodosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.

V. Zájazdy na vyžiadanie

Niektoré zájazdy je nutné najskôr vyžiadať u partnera CK v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). CA je vtakomto prípade oprávnená podľa podmienok danej CK požadovať zálohu až 100% ešte predrezerváciou zájazdu, ktorá po úspešnom vyžiadaní je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď stornopodmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie (nevyžiadanie) a pokiaľ si zákazník nevyberieiný zájazd sa vždy vracia záloha v plnej výške.

VI. Storno podmienky

Objednaný zájazd je klient oprávnený stornovať nasledovne:Bez storno poplatkov - Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvyPodľa storno podmienok danej CK - Po podpise cestovnej zmluvy alebo úhrade zálohy, či celej čiastkyOdstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisomobjednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu www.piestanytour.sk ,prípadne doručené osobnev pracovnej dobe uvedenej na web stránke.

VII. Reklamácie

Aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené, prípadné reklamácie k zájazdu či službámodporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia. Prevybavenie reklamácie je taktiež lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisomzástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. K dispozícii tiež býva klientovi non-stop telefonická linkausporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebnéreklamáciu písomne zaslať do CA, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol (najlepšiepotvrdený aj delegátom CK) z miesta pobytu, pokiaľ je to možné aj s doplnenými fotografiamireklamovanej skutočnosti, atď. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail piestanytour@piestanytour.sk.CK PIEŠŤANY TOUR s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za službyposkytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaníreklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonomstanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CKk námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

VIII. Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:- klient zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo- zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná, alebo-klient viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku zaobjednané služby, alebo- klient vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

IX. Osobné údaje

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní tohto serveru aslužieb CA sú osobnými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. CA siuvedomuje dôvernosť osobných údajov a prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom oochrane osobných údajov. CA spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne doodvolania súhlasu daného klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne listom zaslanýmna sídlo CA alebo e-mailom na piestanytour@piestanytour.sk

CA prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnúpotrebu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a kobchodným a marketingovým účelom CA. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup inýsubjekt ako CA, bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach CA za účelom zlepšovania ichslužieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inejosobe.


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné preuzatvorenie niektorých služieb (napr. cestovné poistenie).Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve CA. Podľa zákona má klientkedykoľvek právo písomne požiadať CA o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce saklienta CA spracováva.

X. Riešenie sporov

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa scieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípadecezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré muposkytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjektalternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojichosobných údajov v rozsahu tu uvedenom cestovnej agentúre CK PIEŠŤANYTOUR s.r.o.. Svoj súhlasso spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovejkomunikácie. Zároveň súhlasím, aby CK PIEŠŤANYTOUR s.r.o. ako sprostredkovateľ predaja zájazdovposkytla tieto osobné údaje ktorejkoľvek cestovnej kancelárii, ako predajcovi zájazdu na ďalšiespracúvanie za účelom marketingovej komunikácie za podmienok a v rozsahu tu uvedenom. Svojímsúhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmyslezákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení (ZoOU), najmä: * poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné, * svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídlacestovnej agentúry CK PIEŠŤANYTOUR s.r.o., * právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej formeinformácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU, * právo naopravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré súpredmetom spracúvania, * právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, *právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Dokončiť nákup