Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


CK PIEŠŤANY TOUR s.r.o. (ďalej len ako "CA") ako autorizovaný predajca zájazdov mnohýchcestovných kancelárií, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov prizodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazníkuzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či by záväzky mali byť splnené CKalebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách aakciách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazníkobjedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byťpovažovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazdukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA.CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK kvybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednanánáprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamáciena samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažujedokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a topísomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom budeuvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačnýprotokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácianebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcejCK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídlausporiadajúcej CK.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné preidentifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie: 
a) číslo cestovnej zmluvy, 
b) dátum jej uzatvorenia, 
c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená, 
d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec, 
e) čoho sa zákazník domáha, 
f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, 
g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu,fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovanápriamo na mieste poskytovaných služieb. 

Článok 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadovanéskutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegátoprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch budereklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník susporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnejkancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 20.05.2021.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od vyššie uvedeného dátumu a toto vydanienahrádza všetky ich predošlé verzie.

Rýchly kontakt:

+421 905 935 781

Dokončiť nákup